Psychologiczna-Pedagogiczna Niepubliczna Poradnia

Przygotowaliśmy ofertę, która przybliży, w jakich sytuacjach można się do nas zwrócić:

 • Psycholog
 • Pedagog
 • Oligofrenopedagog, surdopedagog
 • Logopeda
ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

Nasza Poradnia

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "PoraDniaDziecka.pl" jest miejscem, w którym współpracują ze sobą odpowiednio przygotowani specjaliści. W gronie pracowników poradni znajdują się:

 • psycholog
 • pedagog
 • oligofrenopedagog
 • tyflopedagog
 • surdopedagog
 • logopeda
 • specjalista pedagogiki specjalnej
 • specjalista terapii behawioralnej
 • specjalista terapii pedagogicznej
 • terapeuta terapii czaszkowo - krzyżowej
 • muzykoterapeuta
 • fizjoterapeuta

PORADNIA DZIECKA WYDAJE OPINIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Z mocy ustawy oświatowej wydane przez naszych specjalistów opinie winne być honorowane przez przedszkola i szkoły.

Poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii honorowanych przez szkoły w sprawie:

 • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną
 • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
 • indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
 • wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia - dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią)
 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły

Poradnie niepubliczne uprawnione są do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.