Psychologiczna-Pedagogiczna Niepubliczna Poradnia

Przygotowaliśmy ofertę, która przybliży, w jakich sytuacjach można się do nas zwrócić:

  • Psycholog
  • Pedagog
  • Oligofrenopedagog, surdopedagog
  • Logopeda
ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

Nasza Poradnia - Statut Poradni

TEKST JEDNOLITY

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

„PoraDnia Dziecka.pl”

z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Łotewskiej 9

przyjętego dnia 2.12.2014

Uchwałą Rady Pedagogicznej

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2752 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. Nr 23, poz. 133)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

- Kodeks pracy

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Poradnia nosi nazwę:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „PoraDnia Dziecka.pl”

2. Siedziba poradni:

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Łotewska 9

3. Organem prowadzącym Poradnię, zwaną dalej osobą prowadzącą jest osoba prawna:

PRESTIGE Katarzyna Mol-Galios, ul. Barbary 5, 42-660 Kalety

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty

4a. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tarnowskich Górach jest niepubliczną placówką oświatową w zakresie działalności:

udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom

5. Poradnia używa pieczęci

Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna
PoraDnia Dziecka.pl”
42-612 Tarnowskie Góry, ul. Łotewska 9
tel. 32 384 69 58 e-mail: info@poradniadziecka.pl

6. Poradnia jest placówką uzyskującą dochody z prowadzonej działalności usługowej:

- Konsultacje indywidualne i zbiorowe

- Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla rodziców i nauczycieli

- Badanie i opiniowanie dzieci

- Pomoc w rehabilitacji i terapii

7. Finansowanie korzystania z usług Poradni może pochodzić z wpłat indywidualnych osób.

8. Budżet Poradni mogą zasilać dodatkowo dotacje, subwencje i darowizny.

9. W wypadku odwołania konsultacji w dniu, w którym miała się odbyć klient zobowiązany jest do pokrycia połowy kosztu według cennika Poradni.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA PORADNI

§ 2

1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

2. Do zadań poradni należy w szczególności:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną,

- pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży oraz ich mocnych stron,

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

- prowadzenie rehabilitacji i terapii.

3. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

- diagnozę,

- konsultację,

- terapię,

- psychoedukację,

- doradztwo,

- interwencje w środowisku ucznia,

- działalność profilaktyczną,

- działalność informacyjną,

- działalność wydawniczą.

4. Zadania, o których mowa w ust. 3, są realizowane we współpracy z:

- rodzicami,

- nauczycielami przedszkoli, szkół lub placówek,

- innymi placówkami specjalistycznymi.

§ 3

Poradnia udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli i placówek mających siedzibę na terenie województwa śląskiego, a w szczególności powiatu tarnogórskiego oraz wszystkim zainteresowanym.

§ 4

1. Poradnia wydaje opinię w sprawach:

- odroczenie dziecka przedszkolnego od obowiązku szkolnego,

- potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

- inne opinie

2. Opinię wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza.

§ 5

1. W Poradni działa zespół opiniujący.

2. Zespół opiniujący powołuje dyrektor Poradni.

3. Zespół wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i niepełnosprawnego od chwili wykrycia niepełnosprawności i zaburzeń rozwojowych do momentu podjęcia nauki w szkole.

4. Zespół działa w oparciu o obowiązujący regulamin, stanowiący załącznik do statutu.

§ 5a

1. W Poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

1) wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,

2) w skład Zespołu wchodzą powołani nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także podejmujący formy współpracy z rodziną dziecka, realizujący wskazania zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

3) w skład Zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rozwoju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,

b) psycholog,

c) logopeda,

d) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

4) do zadań Zespołu należy w szczególności:

a) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków

i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

b) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

c) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie wczesnego wspomagania, stosowanie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania,

5) pracę Zespołu koordynuje dyrektor Poradni,

6) Zespół dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania,

7) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną

w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka,

8) w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin,

9) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym,

10) miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor Poradni, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka,

11) Zespół współpracuje z rodziną w szczególności poprzez:

a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

c) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu

i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Rozdział 3.

ORGANY PORADNI

§ 6

Organami Poradni są:

1. dyrektor,

2. rada pedagogiczna.

§ 7

 

1. Dyrektor poradni w szczególności:

- kieruje działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,

- sprawuje nadzór pedagogiczny,

- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę poradni, wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

2 .Dyrektor poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

- zatrudnienia i zwalniania pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników poradni,

- sposobu zatrudniania pracowników, ich wynagrodzenia oraz szczegółowego zakresu ich obowiązków.

3. Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną poradni.

§ 8

1. W poradni działa Rada Pedagogiczna.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczne zatrudnieni w poradni.

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor poradni.

§ 9

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego poradnie albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

3. Dyrektor poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności porani.

§ 10

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

- zatwierdzanie planów pracy poradni,

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w poradni.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

- organizację pracy poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy harmonogram pracy pracowników pedagogicznych,

- propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

§ 11

Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala zmiany do statutu.

§ 12

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste klientów i poradni: uczniów, ich rodziców i nauczycieli, a także pracowników pedagogicznych i innych pracowników zatrudnionych w poradni.

Rozdział 4

ORGANIZACJA PORADNI

§ 13

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni.

Rozdział 5.

ORGANIZACJA PORADNI W DANYM ROKU SZKOLNYM

§ 14

1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy.

2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, oraz ogólną liczbę godzin zajęć.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji poradni, dyrektor poradni, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy harmonogram pracy. Harmonogram ten dyrektor poradni przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.

Rozdział 6.

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI

§ 15

1. Poradnią kieruje dyrektor.

2. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Do ich zadań należy w szczególności:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości dzieci,

- organizowanie i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej dla dzieci, rodziców,

- wspieranie nauczycieli przedszkoli i placówek w działaniach profilaktyczno-wychowawczych

i edukacyjnych,

- prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

3. Szczegółowe kwalifikacje pracowników pedagogicznych określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

4. Szczegółowy przydział zadań dla pracowników pedagogicznych jak i niepedagogicznych zawarty jest w zakresach czynności opracowanych przez dyrektora poradni dla zawodów i przekazanych każdemu pracownikowi do stosowania.

5. Czas pracy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy.

6. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 3 oraz ustalonego wymagania pracownik pedagogiczny obowiązany jest realizować:

- zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dzieckiem albo na ich rzecz w wymiarze 24 godziny tygodniowo,

- inne czynności wynikające z zadań statutowych poradni,

- zajęcia i czynności związane z przygotowaniem do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

7. Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określają przepisy Kodeksu pracy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy, przy czym przepisy te znajdują zastosowanie do pracowników pedagogicznych w zakresie nie objętym niniejszym Statutem i przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 7.

GOSPODARKA FINANSOWA

§16

Zasady gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

Rozdział 8.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

- skorowidz dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,

- dokumentację badań,

- dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,

- protokolarz posiedzeń Rady Pedagogicznej,

- protokoły posiedzeń zespołów opiniujących,

- dokumentację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,

- inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 18

1. Status jest dostępny w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, ul. Łotewska 9


Statut wchodzi w życiu po wpisaniu Poradni do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 2.12.2014 roku statut ulega zmianie.